Spoločnosť Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s . realizuje projekt financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

 

Názov projektu

Inovujeme v Lippeku

Kód projektu

042ZA080029

Výzva č.

8/PRV/2015

Číslo opatrenia/podopatrenia

4 – Investície do hmotného majetku – časť B Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby

4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

 
 

 

 

Ciele projektu:

  • Zvýšenie pracovných miest,
  • Zvýšenie konkurencieschopnosti v rámci potravinárskej produkcie,
  • Zvýšenie kapacity výroby a počtu vyrobených výrobkov minimálne o 30 %.

Ciele projektu priamo nadväzujú na ciele definované v rámci PRV 2014 – 2020 v  rámci Opatrenia 4, keďže ide o projektové aktivity zamerané predovšetkým na Investície do hmotného majetku – konkrétne Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby.

Výsledky projektu:

 

Investície do hmotného majetku, a to:

  • Rekonštrukciou, modernizáciou objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním a uvádzaním na trh potravinárskych výrobkov,
  • Obstaraním a modernizáciou zariadení, strojov, prístrojov a technológií výrobných kapacít využívaných v rámci výroby potravinárskych (pečivárenských) výrobkov,
  • Investíciami do zariadenia vlastných podnikových predajní.

 

Webová stránka komisie týkajúce sa EPFRV

(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sk.htm)

Dokumenty na stiahnutie